top of page
Magnezköy Jakuzi

Hristiyanlık inanışına göre Hz. İsa’nın çarmıha gerilişi hadisesin-den sonra Hz.Meryem,havari Yu-hanna(St.Jean) ile birlikte bu böl-geye gelmiş ve hayatının son yıllarını burada geçirmiş.Ev bu yüzden kutsal hac yerlerinden bir olarak kabul edilir.Günümüzde Hazreti Meryem Ana Derneği’ne ait olan yapı 1891’de İzmirli Laza-ristler tarafından bulunmuş.

Yedi Uyuyanlar

İslam'da Yedi uyurlart :

 

Afşin şehrinde yaşayan Yemliha, Mekselina,Mislina,Mernuş,Debernuşve Şazenuş adlı 6 kişi Putperestliği bırakarak din değiştirir.Ancak hüküm-dar bunu kabul etmeyerek herkesi putperest yapmak ister.Altı genç bu zorlamayı reddederek hükümdardan  kaçar ve ibadet etmek için bir dağın yolunu tutarlar. Bu sırada Kefeştetayyuş adlı çoban ve köpeği Kıtmir de gençlere katılarak Yedi Uyurlar'ı oluştururlar.

Şirince Köyü

Kıyamet Kehanetine göre;

Maya takviminde göre 21 Aralık günü dünyanın son günü olarak işaret edilmiş.Kendilerine Mavi Enerji Grubu diyen bir grup ise 21 Aralık tarihinde dünyaya Marduk adında bir gezegenin çarpacağını ve bu çarpmanın dünyanın sonunu getireceğini söyledi.Yine aynı grup dünya üzerinde bu felaketten etkilenme-yecek olan iki yerin adını verdi: Fransa’daki Bugarach köyü ve Şirince.Kıyametin bu iki köyü teğet geçeceği haberi ise bu kehanete inanlar için kıyametten kaçışı oldu.

Aphrodisias Antik Kenti

Kent adını,aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den almıştır.Aphrodisias ismi ilk olarak M.Ö. 2.yyda kullanıl-maya başlanmıştır.

Kazılarda ortaya çıkarılan tiyatronun sahne yapısının duvarlarındaki yazı-larda,Caesar’ın,Aphroditeye hediye ettiği altın bir Eros heykelinden söz edilmektedir.Dolayısı ile Caesar kente gelmiş,tanrıçaya sadakatini sunmuş olabilir.

İ.Ö. 44 yılında Caesar’ın öldürülme-sinden sonra katillerin yandaşların-dan olan Labienus adamları kenti ele geçirip talan etmişlerdir. 

Magnesia Antik Kenti

Magnesia,içinde aktif olduğu süre boyunca Persler,Büyük İskender, Seleukos Krallığı ve Bergama Krallığı gibi büyük krallıkların haki- miyeti altına girmiş.Efes,Priene-Tralleis gibi zengin kentlerin ara-sında kalmasından dolayı ticari ve stratejik olarak tercih edilen bir kent halindeymiş.Bergama Krallı-ğı’nın Roma’ya bağlanmasından sonra Magnesia Antik Kenti,bir Roma kenti haline gelmiş 12.yüz-yılda bir Bizans kenti olan Magnesia,yaşanan nehir taşkınla-rından dolayı ortaya çıkan hasta-lıklar yüzünden den zamanla ter-kedilmiş.

Efes Antik

Kenti

Antik dünyanın en önemli uygar-lık,kültür,bilim ve sanat merkezi Efes Antik Kenti,İzmir‘in Selçuk ilçesi sınırlarında yer alıyor.Kuru-luşu MÖ 8,600 yıl öncesine uza-nan Efes,Antik Çağ’da Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir noktada bir liman kenti olarak kurulmuş.

3. Başlık

bottom of page